Polityka prywatnościDryvit Systems USA (Europe) sp. z o.o. (“Firma”) przykłada wagę do relacji z odwiedzającymi i klientami i dokłada wszelkich starań do zabezpieczania zgromadzonych danych osobowych, zarazem udostępniając informacje o produktach i usługach naszym klientom. W niniejszej sekcji opisano ogólne praktyki prywatności Firmy. Nie mają zastosowania do firm innych niż Firma ani do kogokolwiek, kto nie jest zatrudniony w Firmie.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji, które gromadzimy: na Stronie, pocztą elektroniczną, SMS-em i za pomocą innych wiadomości elektronicznych wymienianych pomiędzy użytkownikiem a Stroną. Nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez nas offline i za wszelkimi innymi środkami.

Istnieją dwa rodzaje informacji, jakie zbierane są na Stronie: dane osobowe umożliwiające identyfikację i informacje nieumożliwiające identyfikacji osobowej.

Dane osobowe

Dane umożliwiające identyfikację („dane osobowe”) są informacjami, które identyfikują użytkownika jako osobę, zarówno bezpośrednio, na przykład poprzez nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mailowy, jak i pośrednio, na przykład za pomocą adresu protokołu internetowego (IP), adresu, numeru telefonu, przedziału wiekowego, itp. Dane osobowe uzyskuje się poprzez śledzenie korzystania ze strony internetowej lub są one podawane nam dobrowolnie przez użytkownika, na przykład poprzez wypełnianie formularzy na Stronie.

Firma wykorzystuje dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników: dostarczania produktów, usług lub udzielania informacji, o których przekazanie proszą użytkownicy; w celu dostarczania materiałów marketingowych z Firmy innym, z którymi Firma utrzymuje relację.

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na podanie nam danych osobowych, może być pewien, że zostaną one wykorzystane jedynie w celu wzmocnienia relacji z Firmą lub w inny sposób wskazany w niniejszym dokumencie.

Na przykład dane osobowe, które użytkownicy podają dobrowolnie, mogą być gromadzone i przechowywane w celu umożliwienia użytkownikom otrzymywania elektronicznych newsletterów i/lub wiadomości pocztą elektroniczną, udziału w pomocy online lub korzystania z usług „Ask the Expert” oraz w celach marketingowych i administracyjnych. Mogą być także wykorzystywane do wypełniania wniosków zamówienia, okresowo otrzymywania próbek produktów lub informacji od Firmy, zwracania się o wsparcie dotyczące produktu, zadawania pytań, zgłaszania problemów na Stronie, udziału w promocjach, loteriach lub konkursach. Ponadto użytkownicy nie mogą skontaktować się z Firmą za pośrednictwem „Kontaktu” lub linków obsługi klientów na Stronie albo pocztą elektroniczną bez podania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z Firmą lub jej usługodawcami, zapis tej sesji lub korespondencji zostanie zachowany.

Firma może ujawniać dane osobowe, które zbieramy lub które dostarczają użytkownicy zgodnie z tym, co przewidziano w niniejszej polityce prywatności: (i) naszej jednostce dominującej, filiom i jednostkom stowarzyszonym; (ii) wykonawcom, usługodawcom i innym osobom trzecim, które wspierają naszą działalność lub (iii) za zgodą użytkowników – firmom, które oferują produkty, które mogą zainteresować użytkowników. Firmy te mogą wówczas skontaktować się z użytkownikiem bezpośrednio oferując produkt lub próbkę, spersonalizowaną ofertę i informacje lub poprosić o feedback dotyczący produktów i programów, jakie mogą interesować użytkownika. Zgromadzone informacje mogą być również wykorzystywane do dostosowywania Treści objętych licencją (zgodnie z Warunkami użytkowania strony), odpowiadać na pytania dotyczące informacji o produktach, ulepszać usługi, kontaktować się z użytkownikami (na przykład w celu powiadomienia o nowych lub ulepszonych produktach lub zastosowaniach produktów), prowadzenia badań, reklamy, bezpośrednich kampanii pocztowych i e-mailowych, a także dostarczania anonimowych raportów na wewnętrzny użytek i dla osób trzecich. Firma zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowego przetwarzania i przesyłania danych w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, lub jako wsparcie wszelkich śledztw w sprawach cywilnych lub karnych.

Firma podejmuje stosowne środki w kontekście natury danych osobowych, jakie gromadzimy i ryzyka związanego z przetwarzaniem tych danych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa i obniżenia ryzyka dostępu do danych osobowych użytkownika, wprowadzania do nich zmian, uszkodzenia lub wykorzystania bez zezwolenia. firma może łączyć informacje zgromadzone na temat użytkownika z informacjami uzyskanymi bezpośrednio lub za pośrednictwem firm stowarzyszonych, partnerów biznesowych lub innych firm.

Jeżeli użytkownik życzy sobie dokonania aktualizacji swoich danych, ich usunięcia z programów Firmy, w których uprzednio się zarejestrował lub zapobiegania dalszemu używaniu danych osobowych lub rezygnacji z otrzymywania korespondencji od Firmy, prosimy o postępowanie z wytycznymi zawartymi w Sekcji 11 naszych Warunków użytkowania.

Jeżeli cała Firma lub jej część albo którakolwiek z jednostek stowarzyszonych zostanie sprzedana, ulegnie fuzji lub w inny sposób zostanie przekazana innemu podmiotowi, dane osobowe i nieosobowe użytkowników informacji mogą zostać przekazane jako część transakcji lub procesu. Firma może również ujawniać dane osobowe użytkowników: (i) w celu wykonania nakazu sądowego, jeśli jest zobligowana przez przepisy prawa lub proces prawny, w tym w odpowiedzi na wszelkie żądani ze strony rządu lub organów regulacyjnych ; (ii) jeżeli Firma sądzi, że ujawnienie informacji jest konieczne lub odpowiednie pod względem ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Firmy, naszych klientów lub innych podmiotów; lub (iii) jeżeli Firma ma powody, aby sądzić, że ujawnienie jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu, wszczęcia postępowania w celu wykonywania praw Firmy, w tym postępowania przeciwko użytkownikowi lub osobom trzecim, z tytułu nieuiszczenia płatności, naruszenia któregokolwiek z porozumień zawartych z Firmą oraz w celu zapobiegania wyrządzeniu szkody lub ingerowaniu w prawa lub własność Firmy albo w prawa lub własność innych użytkowników Firmy lub dowolnej osoby, która mogłaby ponieść szkodę na skutek takich działań. Firma może ujawnić lub uzyskać dostęp do informacji w przypadku, gdy w dobrej wierze sądzi, że prawo tego wymaga i do celów administracyjnych oraz innych celów, jakie Firma uważa za niezbędne do utrzymania usługi i ulepszania produktów i usług Firmy, a także ochrony jej praw lub własności. Uzyskując dostęp do Strony i korzystając z niej, użytkownik zgadza się, aby podane przez niego informacje mogły zostać ujawnione zgodnie z postanowieniami powyżej lub zmieniane od czasu do czasu.

Z wyjątkiem wszelkich danych osobowych, jakie Firma może zgromadzić od użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty, jakie użytkownik przesyła, wgrywa lub zamieszcza na Stronie lub przesyła pocztą elektroniczną do Firmy (“Korespondencja) będą uznawane za niepoufne i niezastrzeżone. Firma nie będzie zobowiązana do zachowywania poufności ani do powstrzymywania się od ujawnienia Korespondencji. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu i może kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, integrować czy w inny sposób wykorzystywać Korespondencję i wszelkie dane, obrazy, dźwięki, tekst, pomysły dotyczące produktów, sugestie lub ulepszenia, a także wszelkie treści w nich zawarte do wszelkich celów handlowych i niekomercyjnych.

Jesteśmy częścią multinarodowej grupy stowarzyszonych spółek, posiadającej bazy danych w różnych krajach, z czego niektóre są obsługiwane przez jednostki zależne, a inne są obsługiwane przez osoby trzecie w imieniu Firmy lub jednej z naszych jednostek zależnych. Możemy przesyłać dane użytkownika do jednej lub więcej baz danych poza terytorium jego kraju zamieszkania, potencjalnie również do krajów, które mogą nie przestrzegać wymogu adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika w porównaniu z poziomem ochrony w jego kraju. Niemniej Firma jest przestrzega standardowych klauzul umownych w postaci zatwierdzonej przez Komisję Unii Europejskiej i podejmuje starania na rzecz zapewnienia skutecznych poziomów ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do przesyłania danych osobowych.

Informacje nieumożliwiające identyfikacji

Informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby („dane inne niż osobowe”) są informacjami, które dotyczą użytkownika, jednak nie identyfikują go jako osoby, bezpośredni ani pośrednio, lecz określają na przykład rodzaj przeglądarki, którą użytkownik się posługuje, URL poprzednio odwiedzanej witryny, połączenie internetowe, sprzęt, z jakiego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do Strony, itd. Firma może pośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich automatycznie gromadzić od użytkownika niektóre typy danych innych niż osobowe, podczas korzystania przez niego ze Strony. Możemy również zbierać dane inne niż osobowe, które użytkownik dobrowolnie dostarcza, na przykład informacje zawarte w odpowiedziach na kwestionariusze lub sondaże.

Technologia plików cookie

Zazwyczaj użytkownik może odwiedzić Stronę, nie mówiąc przy tym Firmie kim jest ani nie zdradzając swoich danych osobowych. Jednak Firma i spółki dostarczające usługi Firmie lub w jej imieniu mogą korzystać z rozmaitych technologii takich jak technologia plików cookie lub sygnalizatorów sieci (1×1 pikseli) w celu zbierania danych innych niż osobowe, widocznych jako wynik wizyty użytkownika. My zwrócimy się do użytkownika jednoznacznie o zgodę na korzystanie z plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie używane są do gromadzenia ogólnych danych użytkowania i danych statystycznych. Użytkownik może kontrolować używanie plików cookie w swojej przeglądarce (więcej informacji na stronie www.aboutcookies.org ); niemniej w przypadku rezygnacji przez użytkownika z plików cookie, niektóre z możliwości korzystania ze strony mogą być ograniczone. Oprócz korzystania z plików cookie, używamy Google Analytics do analizowania tendencji, administrowania strony, śledzenia ruchów na stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych o bazach użytkowników jako całości. W celu rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich naszych witrynach, należy odwiedzić http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Witryny mogą również wykorzystywać i ujawniać dane inne niż osobowe pochodzące z naszych kampanii reklamowych w celach raportowania, programowania i optymalizacji dostarczania treści oraz, oczywiście, mogą tak postąpić, jeżeli jest to wymagane prawem. Firma może wykorzystywać wszelkie informacje zgromadzone za pośrednictwem Strony do wszelkich celów prawnych, w tym także między innymi do celów opracowywania, użytkowania, udostępniania osobom trzecim (nieodpłatnie lub za opłatą) informacji zagregowanych dotyczących tendencji, produktów, wzorców bezpieczeństwa/prywatności oraz do badań, prowadzenia wewnętrznych rejestrów i raportowania, pomiarów i nauki sporządzania raportów, informacji dotyczących wydajności i innych informacji statystycznych dotyczących wszelkich aspektów Strony, z zastrzeżeniem, że Firma nie będzie raportować zagregowanych danych w sposób, który uzasadnienie umożliwia identyfikację takich informacji z dowolnym użytkownikiem.

Nasza strona może też zawierać funkcjonalności w zakresie mediów społecznościowych i pozyskiwania leadów, takie jak przyciski lub widgety Facebooka lub Twittera, na przykład przycisk do dzielenia się treściami. Funkcjonalności te mogą zbierać adres IP, informacje o stronie, którą użytkownik odwiedza w naszej witrynie i mogą utworzyć plik cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania funkcjonalności. Funkcjonalności i widgety dotyczące mediów społecznościowych i pozyskiwania leadów mogą być obsługiwane przez osoby trzecie. Interakcje użytkowników z tymi funkcjonalnościami i widgetami są regulowane postanowieniami polityki prywatności firmy, która je dostarcza.